Adatkezelési tájékoztató

Eger és Vidéke Coop Zrt.
3300 Eger, Knézich Károly út 2.
Cg. 10-10-020300

Az Eger és Vidéke COOP Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) az alapszabályban és a cégkivonatban megnevezett tevékenységek végzése  során az érintettek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. FOGALMAK
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE, JOGALAPJA

Adatkezelés: Munkavállalók és részvényesek, illetve a társaságunkkal kapcsolatba kerülő mindazon természetes személyek olyan személyes adatainak a kezelése, amelyek társaságunk birtokába kerülnek.

Kezelt adatok köre: Az Eger és Vidéke Coop Zrt-vel kapcsolatba kerülő természetes személy neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóigazgatási száma, TAJ-száma, bankszámla száma.

Adatkezelés időtartama: Amennyiben a természetes személy adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. szerződéses kötelezettség teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen célja, és az Érintett az adatai törléséhez hozzájárult. Amennyiben a természetes személy adatait egy adott szerződés teljesítése érdekében kezeljük, úgy ezen adatokat a szerződés teljesítéséig és a szerződés megszűnését követő elévülési idő (általában 5 év) végéig kezeljük. A természetes személy (pl. munkavállaló, megbízási jogviszonyban munkát végző, stb.) adatait a nyugdíjfolyósítási kötelezettségek teljesítéséig, illetve az ezt szabályozó jogszabályokban foglalt időtartamig őrizzük meg. Ugyanez a kötelezettség áll fenn a számviteli beszámolók és az azokat alátámasztó dokumentumok őrzésével kapcsolatban is.

Adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése, tulajdonosok nyilvántartása. Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés és egyéb kapcsolat teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az EU 679/2016. sz. rendelete (GDPR-General Data Prevention Regulation);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és annak módosításai, a természetes személyek egyes adatainak kezelését különleges módon szabályozó törvények (pl. Munka Törvénykönyve, Cégtörvény);
 • Az Európai Bizottság 29. számú munkacsoportjának és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) rendelkezésre álló állásfoglalásai.
3. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, annak belső munkatársai, és az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő, illetve jogszabályok által megjelölt adatfeldolgozók jogosultak megismerni.

Adatkezelő elsősorban az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság:

 • az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma, az ellátás összegének megállapításhoz szükséges béradatok,

Nemzeti Adó- és Vámhivatal:

 • az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma,

Országos Egészségpénztár:

 • az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma,

Valamennyi Bíróság, Közjegyző, Végrehajtó, Rendőrhatóság és egyéb bűnüldöző szerv, illetékes munkavédelmi-, munkaügyi felügyelőségek, egyéb közigazgatási szervek és szakhatóságok:

 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma,

Üzemorvos:

 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, TAJ-száma,

Megbízási szerződéssel rendelkező   ügyvédek:

 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma,

Megbízással, szerződéses jogviszonnyal rendelkező, oktatást, informatikai és szofterüzemeltetési szolgáltatást végző vállalkozások:

 • továbbított adatok köre: név, lakcím, születési hely- és idő, anyja neve, adóazonosító száma,
4. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Eger és Vidéke Coop Zrt. adatokat kizárólag az alábbi esetekben és címzettek részére továbbít:

 • hatóságnak bevallás teljesítésével kapcsolatban, vagy
 • a társasággal adatfeldolgozási szerződést kötő, a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó részére, vagy
 • ha az adattovábbítást az érintett kéri, illetve ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
 • a COOP Hungary Zrt. részére a törzsvásárlóknak a COOP-franchise rendszerben történő kedvezmények érvényesítése érdekében, vagy
 • ha erre jogszabály kötelezi.
5. COOKIE-k

Adatkezelő illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.

Facebook is elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/  címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlapon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az adatkezelő minden felelősségét kizárja.

6. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésre.

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 • Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 • Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett  kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett  saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett  tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.

Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás, kártya összerendezés során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.

Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja a azon adatait, melyet az Adatkezelő részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott részére annak érdekében, hogy betudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.

 • Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő.

Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

 • Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett bármikor jogosult a korábban adott hozzájárulását visszavonni.

7. KÉRELEM TELJESÍTÉSÉNEK A HATÁRIDEJE

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Eger és Vidéke Coop Zrt.
Levelezési cím: 3300 Eger, Knézich Károly út 2.
Telefonszám: 36/311-644, 313-962
E-mail cím: egercoop@egercoop.hu

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Eger és Vidéke Coop Zrt.
Székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 2.
Cégjegyzékszám: 10-10-020300
Adószám: 24939869 2 10
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető: www.egercoop.com

Sütő Sándor
kiadmányozó